องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สาส์นจากนายก อบต.

แนวคิดในการพัฒนา  คิดใหม่   ทำใหม่   หัวใจคือประชาชน”  เพื่อรองรับการขยายตัวและปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

กระผมและคณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจทำงานของทุกภาคส่วน  และแนวทางในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจิต  มีความมุ่งมั่นให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยยึดหลักการสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงน่าอยู่ผู้คนน่ารัก  ยึดหลักคุณธรรม  นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมประสานแก้ไข  ก้าวไกลการศึกษา  ประชาปลอดภัย มุ่งให้เยาวชนเข้มแข็งยั่งยืน”