องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

โครงสร้างองค์กร

๑. การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ให้ถือปฏิบัติดังนี้ ๑.๑ นายทองพูน ตะวัน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่นๆ ที่กฎหมาย หรือคำสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ ๑.๒ นางเจียมจิต กฤติยาวรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-00-1101-001 มีหน้าที่ในการเป็น ผู้ช่วยนายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ในการบริหารราชการตามกฎหมาย อันได้แก่ เป็นผู้ช่วยในการบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ตลอดจนถึงพนักงานจ้างทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ทุกคน และรับผิดชอบในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกส่วน วิเคราะห์และกลั่นกรองงานในหน้าที่และตามนโยบายของทางราชการ และที่มอบหมายของทุกส่วน พร้อมความเห็นเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้และวิเคราะห์หรือพิจารณาและนำเสนองานอื่นใด หรือตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ได้มอบหมายให้ต่อไป /2.การปฏิบัติงาน.... -๒- ๒. การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือกรณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ที่มีระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน ๓. การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและข้อกฎหมายอื่นๆ ๓.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง - เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - เรื่องที่ต้องรายงานอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - เรื่องที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ยกเลิก แก้ไข - เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง พบว่าเป็นปัญหา - เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ - เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ ๓.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง - มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงทุกราย รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและวิเคราะห์งานในหน้าที่พร้อมเสนอความเห็นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและพิจารณาก่อนนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาและมีคำสั่งตามระเบียบกฎหมาย และงานตามนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้ - เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - เรื่องซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา - เรื่องในหน้าที่ของทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 4 งานตรวจสอบภายใน มอบหมายให้ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-001 โดยมี นางธนัญญา หนองสูง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-04-3101-001 เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ -การจัดวงระบบควบคุมภายใน -การวางแผนควบคุม การตรวจสอบภายในหน่วยงาน -การตรวจสอบการควบคุมภายในหน่วยงานทุก 60 วัน -รายงานการควบคุมภายในหน่วยงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น /ผู้ว่าราชการจังหวัด/อำเภอ/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ /การประเมิน....... -๓- -การประเมินการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน และการกำหนดเป้าหมายดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ การติดตามผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน -งานระบบควบคุมภายในของโรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5 สำนักงานปลัด มอบหมายให้ นางพิชญามญช์ เดชศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสำนักงานปลัด ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง พิจารณาตรวจสอบรายงานต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานปลัดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาร่างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัด ออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 5.๑ งานบริหารทั่วไป 5.๑.๑ มอบหมายให้ นางธนัญญา หนองสูง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-3101-001 โดยมีนายวสรรช์ อันนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-4101-001 นางสาวรัศมี ศรีบุญราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, นายทองภู พาพอน ตำแหน่ง ยาม และนายสุระศักดิ์ ทองคะนา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -งานสารบรรณ -งานบริหารทรัพยากรบุคคล -งานจัดระบบงาน -งานบริหารงบประมาณ -งานการเงินและบัญชี -งานพัสดุ -งานบริหารอาคารสถานที่ -งานเอกสาร -งานระเบียบแบบแผน -ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง /5.2 งานนโยบายและแผน... -4- 5.2 งานนโยบายและแผน มอบหมายให้ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมีนางฐิติวัลคุ์ แสนศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ) เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผน,ติดตามประเมินผลแผน) -งานจัดทำแผนพัฒนาและประสานแผนพัฒนาทุกประเภท -การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม -การจัดทำประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม -การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๕.๓ งานกฎหมายและคดี มอบหมายให้ นางเจียมจิต กฤติยาวรรณ ตำแหน่ง ปลัด อบต.วังแสง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-00-1101-001 โดยมี นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐๑ , นางธนัญญา หนองสูง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-3101-001 เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - การดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ - งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง - งานตรวจสอบความถูกต้องการอนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการ ใช้บังคับ - งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังแสง - งานนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๕.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ บุญไตรย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-4805-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นายวสรรช์ อันนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-4101-001, นายทองภู พาพอน ตำแหน่ง ยาม และนายสุรศักดิ์ ทองคะนา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - งานอำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/จัดทำแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย - งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ - งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง - งานกู้ภัยต่าง ๆ / ฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย /5.5 งานกิจการสภา... -5- ๕.5 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นางธนัญญา หนองสูง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-3101-001 โดยมีนายวสรรช์ อันนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-4101-001, นางฐิติวัลคุ์ แสนศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวรัศมี ศรีบุญราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -งานการจัดประชุมสภาท้องถิ่น -งานงานระเบียบข้อบังคับการประชุม วาระการประชุม -งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม -งานจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น -งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาท้องถิ่น -งานเลือกตั้งและข้อมูลเลือกตั้ง -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๕.6 งานการเจ้าหน้าที่ มอบหมายมให้ นางเบญจพรรณ คงแสนคำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-3102-001 เป็นหัวหน้า โดยมีนายวสรรช์ อันนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-4101-001 และนางสาวรัศมี ศรีบุญราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง -งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล -งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี -งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลา ศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา -งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) และเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล -งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง -งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ -งานเกี่ยวกับทุนการศึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง -งานจัดทำบัตรประจำตัว ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๖ กองคลัง มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ กุมผัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-04-2102-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิ การเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พิจารณาวินิจฉัย /ผลการปฏิบัติงาน..... -6- ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ อบต. ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาร่างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ แบ่งส่วนราชการภายในส่วนการคลัง ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ ๖.๑ งานการเงินและงานบัญชี มอบหมายให้ นางรัตนาภรณ์ อุดชาชน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-04-3201-001 โดยมี นางสาวขวัญจิตร สีเผือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ) เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ–ส่งเงิน คณะกรรมการรับเงิน - การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและส่งมอบให้คณะกรรมการรับ–ส่งเงินเพื่อนำฝากธนาคารทุกวัน และหากกรณีมิได้ส่งมอบให้คณะกรรมการรับ–ส่งเงิน ซึ่งอาจรับเงินเวลาธนาคารปิดทำการให้ส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินพร้อมทั้งส่งใบน้ำส่งเงินในงานการบัญชีลงบัญชี - การรับเงินจัดสรรท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ ฯลฯ ออกใบเสร็จ ทำใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี - การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self – Service Banking - การรับฎีกาเบิกเงินจากส่วนต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ - นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ (ตามเอกสารที่แนบ) - การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินค่าจ่าย 5% เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ดำเนินการภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน - การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี - การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร /การตรวจเอกสาร..... - 7 - - การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง - การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน - การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทำสำเนาคู่ฉบับและสำเนาให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินตัวจริงแยกแฟ้มไว้ต่างหาก 1 ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับเงินไปโดยเร็วต้องไม่เกิน 15 วัน หลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว - การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเล่าเรียนบุตร เงินสำรองจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน 5 วันทำการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสำนัก/ส่วนราชการต่างๆ - ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีประมาณ นั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด - การรับนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนรับรายรับ - ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงิน ได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นนำมาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีเงินโอนต่างๆ) และนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ - การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน - รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกทำตามแบบ/จ.ส.02 ภายในกำหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน - การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่ 1) ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับเงินและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 2) ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 3) ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 4) ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน 5) จัดทำทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 6% ค่าใช้จ่าย 5% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและมีการปิดบัญชี - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินส่วนต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบฎีกา หลักฐานการจ่ายเงิน ฯลฯ และนำส่งให้งานควบคุมงานงบประมาณดำเนินการบันทึกบัญชีตัดยอดเงินงบประมาณต่อไป - จัดทำรายงานการเงิน ฯลฯ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย /6.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้..... -8- ๖.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ กุมผัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-04-2102-001 โดยมี นางปราณี คำพะวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - การรับเงินรายได้ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ กิจการน่ารังเกียจ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร ค่าใบอนุญาตอื่น รวมถึงการออกใบเสร็จรับเงิน และเมื่อสิ้นสุดวันจัดทำใบนำส่งเงินให้ถูกต้องตามจำนวนเงินและนำส่งงานการเงินและบัญชีต่อไป - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน - งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี - จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง - จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา - งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าขยะให้หมดไป โดยไม่มีค่าจ้างหรือมีรายการต้องตัดมาตรน้ำ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ - จัดทำ ภทบ.19 บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด 6% เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน - งานจัดทำทะเบียน ผท. 1, 2, 3 , 4, 5, 6 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย ๖.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พิชชา วงศ์คำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-3204-001 และนางสาวขวัญจิตร สีเผือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ) ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทำทะเบียน เบิกจ่าย ทำรายงานตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ -ดำเนินการจัดซื้อและว่าจ้าง ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งการลงรหัสครุภัณฑ์ -จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาต่างๆ /ดำเนินการชี้แจง..... -9- -ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษาและเสนอความ เห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ -ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง บันทึก และหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๖.4 งานทะเบียนพาณิชย์ มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ กุมผัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-04-2102-001 โดยมี นางขวัญจิตร สีเผือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ) เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - ตรวจสอบเอกสาร สถานที่ ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการพาณิชย์ - จดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา ได้แก่ จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) - จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ - จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ - ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ - คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๗ กองช่าง มอบหมายให้ นายวิชัย บุญหลักคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-2103-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมี นายทิวา ตะวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการวางโครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบต่างๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตาม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านการออกแบบและก่อสร้างให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสม ตรวจแบบก่อสร้างต่างๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ เป็นต้น และนางสาวชัชวาลย์ ไชยสงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณของกองช่างแบ่งส่วนราชการภายในกองช่าง ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ ๗.๑ งานก่อสร้าง ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง/โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-4701-001 มอบหมายให้ นายวิชัย บุญหลักคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง /42-3-05-2103-001..... -10- 42-3-05-2103-001 รักษาการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-4701-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมี นายทิวา ตะวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -งานก่อสร้างและบูรณถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุง บูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ - งานเกี่ยวกับแผนงานการปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมการประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ - การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้างโดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๗.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง/โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-4701-001 มอบหมายให้ นายวิชัย บุญหลักคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-2103-001 รักษาการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-4701-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมี นายทิวา ตะวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -ดำเนินการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา -ดำเนินการวางโครงการก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ -การปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่นสำรวจเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น -การตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน -ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชา -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย /7.3 งานประสานสาธารณูปโภค..... -11- ๗.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มอบหมายให้ นายวิชัย บุญหลักคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง โดยมี นายทิวา ตะวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า -เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๗.4 งานผังเมือง มอบหมายให้ นายวิชัย บุญหลักคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-2103-001 โดยมี นายทิวา ตะวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -เขียนแบบแปลน แผนผังสำหรับการวางผังเมือง ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ วิจัย และเพื่อใช้ในการจัดวางผังเมืองหรือเพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ทางด้านการผังเมือง เป็นต้น -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางพิชญามญช์ เดชศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐๑ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ การวางแผน การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การเฝ้าระวัง การส่งเสริมสุขาภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การควบคุมสถานประกอบการ การระงับเหตุรำคาญ การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ฯลฯ การฝึกอบรม การสุขศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปปรับปรุงองค์การ วางแผนกำลังคน และจัดทำงบประมาณในการดำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน การรวบรวมแผนหน่วยงานย่อย และการกระจายแผนงานสำหรับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการจัดให้มีและสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง กองสาธารณสุขแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน ดังนี้ /8.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม..... -12- 8.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางพิชญามญช์ เดชศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐1 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายมนัฐพงษ์ เม้าศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-06-3601-001, นางสาวนิสกร เพชรสิงห์ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนางสาวพรสุดา กลางสุพรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ -ส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยด้านอาหาร -ส่งเสริม พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม -แก้ไขสถานการณ์ปัญหา หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข -ปฏิบัติภารกิจภายใต้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในสถานการณ์การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ -การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด -ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 8.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มอบหมายให้ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐๑ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า โดยมี นายมนัฐพงษ์ เม้าศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-06-3601-001, นางสาวนิสกร เพชรสิงห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนางสาวพรสุดา กลางสุพรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 8.2.1 นางสาวนิสกร เพชรสิงห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยด้านอาหาร - ส่งเสริม พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม - แก้ไขสถานการณ์ปัญหา หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข - ปฏิบัติภารกิจภายใต้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในสถานการณ์การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด - ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - งานสาธารณสุขชุมชน - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย /8.2.2 นางสาวพรสุดา..... -13- 8.2.2 นางสาวพรสุดา กลางสุพรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งและล้อม ให้มีความถูกต้องในเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป - การจัดทำฎีกาเบิกเงินและทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 8.3 งานรักษาความสะอาด มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐๑ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า โดยมี นายมนัฐพงษ์ เม้าศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-06-3601-001, นางสาวนิสกร เพชรสิงห์ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนางสาวพรสุดา กลางสุพรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ - งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - งานกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ำเสีย - งานควบคุมและป้องกันมลพิษ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 8.4 งานปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางพิชญามญชุ์ เดชศิริ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-2101-๐๐๑ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า โดยมี นายมนัฐพงษ์ เม้าศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-06-3601-001, นายจิรวัฒน์ บุญไตรย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-01-4805-001, นางสาวนิสกร เพชรสิงห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข, นางสาวพรสุดา กลางสุพรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, นายสุรศักดิ์ ทองคะนา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, นายทองภู พาพอน ตำแหน่ง ยาม, นายกระเศียร ไชยสงค์ จ้างเหมาบริการ, นางสาวบังอร อันทะฤทธิ์ จ้างเหมาบริการ และนายดำรง สุทธิ จ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย ทำหน้าที่ ดังนี้ /8.4.1 นายสุรศักดิ์..... -14- 8.4.1 นายสุระศักดิ์ ทองคะนา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, นายทองภู พาพอน ตำแหน่ง ยาม, นายกระเศียร ไชยสงค์ , นางสาวบังอร อันทะฤทธิ์ และนายดำรง สุทธิ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 1) ทำหน้าที่ขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บธ 4652 มหาสารคาม 2) ดูแลและบำรุงรักษารถปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บธ 4652 มหาสารคาม 3) งานกู้ชีพกู้ภัย รับ-ส่งผู้ป่วยบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล 4) ดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ในช่วยเหลือผู้ป่วย 5) ทำความสะอาดศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย และรอบบริเวณอาคาร 9 กองการศึกษา มอบหมายให้ นางอรวรรณ ยอดสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-2107-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทำนุบำรุงสาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการกองการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 9.๑ งานบริหารการศึกษา มอบหมาย นางอรวรรณ ยอดสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-2107-001 โดยมี นายอัฎฐพล แสงจันดา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-3803-001, นางสาวจารุวรรณ โสภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นายกฤติฐิญพงษ์ สีเผือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และนางสาวเบญญา แกมจินดา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ – ส่งต่างๆ รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร พิมพ์หนังสือของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ตรวจสอบหนังสือเอกสารที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ให้มีความถูกต้องในเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป - จัดเตรียมเอกสาร/ถ่ายเอกสาร สำหรับการประชุมคณะกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง - จัดทำฎีกาเบิกเงินของกองการศึกษาฯ และทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาฯ - บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทุกประเภท - บริหารพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา /-พัฒนาและส่งเสริม.... -15- - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงร่วมกับสำนักงานปลัด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 9.๒ งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี มอบหมายให้ นางอรวรรณ ยอดสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ 42-3-๐8-2๑๐7-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายอัฎฐพล แสงจันดา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-3803-001, นางสาวจารุวรรณ โสภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 42-3-๐๘-4๑0๑-๐๐2, นายกฤตฐิญพงษ์ สีเผือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา, นายสิทธิพงษ์ เกษมาลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน และ นางสาวเบญญาภา แกมจินดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง - ติดตามดูแล ควบคุมเอาใจใส่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงที่ขาดเรียนเป็นประจำ - ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ - อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติต่อไป บำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงาม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 9.2.1 ฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยสา ตำแหน่ง ครู/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-2214-623 เป็นหัวหน้า โดยมี นางอรุณี ภูดินดาน ตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-2214-866, นางสาวประยูร พลช่วย ตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-2214-865, นางสาวนฤดี อุทัยมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , นายยศ พัฒเพ็ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - อบรม เลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง - จัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ - ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ ฯลฯ - จัดกิจกรรมให้เด็กเคารพธงชาติและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา /-จัดเตรียมสถานที่เรียน.... -16- - จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น จัดหาอาหารเสริม (นม) น้ำดื่ม น้ำใช้ จัดทำบันทึกการสอน และบันทึกประจำตัวเด็ก ตลอดจนทำทะเบียนวัสดุการเรียนการสอน - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก และควบคุม ดูแลการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก - จัดทำบัญชีแสดงรายการอาหารกลางวันรายเดือน ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และควบคุม ดูแลการประกอบอาหารกลางวัน ให้มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่อาคารเรียน สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และความสะอาดบริเวณโรงอาหาร - ขึ้นประจำรถรับ - ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเวรประจำวันที่แต่งตั้ง - ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับต่อไป - จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารประจำชั้นเรียนให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน - จัดเก็บเงินออมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 9.2.2 ฝ่ายโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มอบหมายให้ นางดุสดี บุญเพ็ง ตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-1228-752 รักษาการ ผอ.ร.ร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เป็นหัวหน้า โดยมีนางพนิดา จันทะกล ตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-1236-718, นางจินตนา เศรษฐา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-1228-751 , นางจันทร์เพ็ญ คงแสนคำ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ), นายเรืองยศ อาจสารมนต์ ตำแหน่ง ภารโรง และ นายยศ พัฒเพ็ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - อบรม เลี้ยงดูเด็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง - จัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ - ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ ฯลฯ - จัดกิจกรรมให้เด็กเคารพธงชาติและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา - จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น จัดหาอาหารเสริม (นม) น้ำดื่ม น้ำใช้ จัดทำบันทึกการสอน และบันทึกประจำตัวเด็ก ตลอดจนทำทะเบียนวัสดุการเรียนการสอน - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก และควบคุม ดูแลการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก /-จัดทำบัญชี.... -17- - จัดทำบัญชีแสดงรายการอาหารกลางวันรายเดือน ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และควบคุม ดูแลการประกอบอาหารกลางวัน ให้มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่อาคารเรียน สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และความสะอาดบริเวณโรงอาหาร - ขึ้นประจำรถรับ - ส่งเด็กโรงเรียนอนุบาลตามเวรประจำวันที่แต่งตั้ง - ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับต่อไป - จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารประจำชั้นเรียนให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน - จัดเก็บเงินออมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 9.3. งานกีฬา และนันทนาการ มอบหมายให้ นางอรวรรณ ยอดสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-๐๘-21๐7-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายอัฎฐพล แสงจันดา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 42-3-08-3803-001, นายกฤตฐิญพงษ์ สีเผือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ นายสิทธิพงษ์ เกษมาลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ - งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ-ส่งต่าง ๆ รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร พิมพ์หนังสือของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬา นันทนาการ และกิจการเยาวชน - จัดเตรียมเอกสาร / ถ่ายเอกสาร สำหรับการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬา นันทนาการและกิจการเยาวชน - จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่เยาวชน เช่น ด้านพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ คหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรม ฯลฯ - ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเร่ร่อน - สำรวจข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กแลละเยาวชน - ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนในการดำเนินงาน - ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย /10 กองสวัสดิการสังคม.... -18- 10 กองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ คำเกตุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-2105-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด การให้ คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 10.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ คำเกตุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-2105-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวกนกพร ภูผา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-3801-001 นางนัฐยา อุปแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, นางสาวสุรีภรณ์ อุปแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา - งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 10.2 งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ คำเกตุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-2105-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวกนกพร ภูผา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-3801-001 นางนัฐยา อุปแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, นางสาวสุรีภรณ์ อุปแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ /-ดำเนินการ.... -19- - ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน - งานช่วยเหลือ ดูแล ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานของศูนย์พัฒนาสังคมฯ - งานส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน - งานส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกัน การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง - งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพ และกิจการสตรี - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการสตรี - งานจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสตรี - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการสตรี - งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการสตรี - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 10.3 งานสังคมสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ คำเกตุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-2105-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวกนกพร ภูผา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-3801-001 นางนัฐยา อุปแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, นางสาวสุรีภรณ์ อุปแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยทันที