วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน 2564 สำหรับ รร ในเขต อบต.วังแสง จำนวน 5 รร. จำนวน 349 คน เป็นจำนวน 7,678 กล่อง เป็นเงิน 60,041.96 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอสที สำหรับ รร. อนุบาล อบต. วังแสง และ ศพด. อบต. วังแสง จำนวน 111 คน เป็นจำนวน 2,442 กล่อง เป็นเงิน 19,096.44 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุดๆละ 5,000 บาท กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเถทเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท เครื่องเสียงเคลื่อนที่เอนกประสงค์แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง